LAHS v Davis 8/30/08 - JV LAHS Invitational - RomanBeyer